Wist je dat wij GRATIS monteren? Dat bespaart je een hoop tijd. Ook nemen wij de verpakking mee terug en recyclen deze.

Je kan steeds op ons rekenen voor een betrouwbare service!

Bestellingen van € 500,- en meer leveren wij gratis in België en Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden).

Bureaumodus.be

Algemene verkoopsvoorwaarden

VOORAFGAAND

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling en koop-verkoop via de site www.bureaumodus.be, aangeboden en beheerd door BV BureauModus, KBO-nr. 0765.291.891, met zetel te 2450 Meerhout, Gestelsesteenweg 184.

U als koper zal steeds de kans krijgen om de gedane bestelling na te lezen alvorens deze te bevestigen.  De klant wordt geacht de voorwaarden te kennen, begrijpen en aanvaarden vanaf het ondertekenen van een offerte of het plaatsen van een bestelling. 

1. OVEREENKOMST

1.1. Het plaatsen van een bestelling houdt een betalingsverplichting in en hierdoor bevestigt u onherroepelijk en zonder voorbehoud tevens (a) deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, (b) de Disclaimer én (c) het Privacy beleid te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.

1.2. In geval van wijzigingen in deze documenten, zal BV BureauModus op uw verzoek een gearchiveerd exemplaar van oudere versies ter beschikking stellen, gedurende één jaar na de wijziging.

1.3. BV BureauModus  behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren ingeval er bij het aanbod een evidente missing is gebeurd omtrent de prijszetting of randvoorwaarden, en ook ingeval van een ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, of bij uitputting van de voorraad van een bepaald product.

2. LEVERING

2.1. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor bureaumodus.be de levering voorziet. BV BureauModus streeft een zo snel mogelijke levering na. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

2.2. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven.  Vertraging in de levering en/of uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen

2.3. BV BureauModus is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen. Na betaling van het voorschotbedrag zal levering aan koper plaatsvinden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;

2.4. Koper is verplicht de zaken waarop de overeenkomst betrekking heeft af te nemen op het moment van levering c.q. bezorging;

2.5. Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is BV BureauModus gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper. Indien koper niet binnen twee maanden nadat zij de zaken af had moeten nemen de zaken afneemt, is BV BureauModus gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt is BV BureauModus gerechtigd de zaken te vernietigen. De schade die BV BureauModus bij doorverkoop of vernietiging lijdt komen voor rekening van koper;

2.6.. Best controleert u de bestelling bij ontvangst en aanvaardt u geen verpakking die beschadigd is.  Indien een verpakking beschadigd is wordt u aangeraden om via het e-mailadres: info@bureaumodus.be een foto door te mailen van het beschadigde product. Hou in zo’n geval ook de postverpakking bij.

3. HERROEPINGSRECHT

3.1. U als Koper heeft het recht om van de aankoop af te zien, zonder boete of een reden op te geven, en dit gedurende veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.  Gereserveerde en/of speciaal voor de Klant opgebouwde goederen worden uitdrukkelijk uitgesloten van het herroepingsrecht. Bestellingen die niet geplaatst worden via de website worden automatisch beschouwd als gereserveerde goederen.

3.2. De Koper dient bij uitoefening van het herroepingsrecht, contact op te nemen via info@bureaumodus.be binnen de 14 kalenderdagen. Het product wordt op kosten van de Koper door BureauModus BV opgehaald in originele staat, ongebruikt en onbeschadigd. 

3.3. BV BureauModus verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen na ontvangst van het product het door de Koper betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te betalen op een bankrekeningnummer door de Koper bepaald. Bij niet-correcte terugname conform het voorgaande zal BV BureauModus niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de Koper. Deze kan het dan binnen de 14 dagen ophalen bij BV BureauModus of op uitdrukkelijk verzoek van de Koper op diens kosten terugbezorgd worden. In dat geval wordt het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden uitsluitend gedragen door de Koper.

4. EIGENDOM-RISICO

4.1. BV BureauModus blijft eigenaar van de verkochte producten tot de volledige betaling ervan.  Het risico met betrekking tot de producten gaat daarentegen over op het ogenblik van de verkoop.

4.2. BV BureauModus heeft voor de producten die het onder zich houdt een retentierecht jegens eenieder die afgifte hiervan verlangt en deze producten strekken voorts tot onderpand ten behoeve van BV BureauModus voor alle vorderingen op de Koper.

4.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden of koper wordt failliet verklaard of surseance van betaling wordt verleend, is koper verplicht BV BureauModus zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen;

5. GEEN INRUILING

5.1. Gekochte, producten worden niet ingeruild of teruggenomen en mogen niet zonder de schriftelijke toestemming van BV BureauModus worden teruggezonden of geruild, met uitzondering voor het herroepingsrecht zoals voorzien in artikel 3.1.

6. PRIJS EN BETALING

6.1. De prijzen bij de producten zijn inclusief BTW, maar exclusief andere kosten, zoals transport. Zulke kosten worden afzonderlijk bij de bestelling vermeld. Bij een bestelling onder de 500 euro wordt 30 euro in rekening gebracht van de Koper voor leveringen in België en Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden). Voor leveringen buiten België en Nederland transportkosten op aanvraag via info@bureaumodus.be.

6.2. De overeenkomst is gesloten aan de op de opgegeven totaalprijs en de voorziene betalingswijze.

6.3. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.

6.4. Kortingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen;

6.5. BV BureauModus  mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding/aanvaarding en levering 2 maanden zijn verstreken en een BTW-verhoging of andere wettelijke of kostprijs verhogingen van meer dan 5% hebben plaatsgevonden; 

6.6. BV BureauModus is gerechtigd ieder jaar haar prijzen aan te passen met minimaal de inflatie-correctie;

6.7. BV BureauModus is gerechtigd de kosten van duurzame verpakkingsmaterialen apart in rekening te brengen. Deze kosten worden door BV BureauModus gecrediteerd wanneer de verpakkingsmaterialen onbeschadigd door koper zijn geretourneerd;

6.8. De facturen van BV BureauModus zijn betaalbaar op het ogenblik van het invoeren van de bestelling op de webshop van BureauModus BV.  De Koper ontvangt een pro forma factuur na de betaling.  

6.9. Voor projecten die buiten de webshop om door de koper besteld worden, geschiedt de betaling contant of via overschrijving op de bankrekening van BureauModus BV, zoals vermeld op de Factuur dan wel middels een vooruitbetaling, dan wel indien partijen zulks zijn overeengekomen binnen 14 of 30 dagen na factuurdatum op een door BV BureauModus aan te geven wijze in Euro’s, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Betaling per cheque is niet toegestaan. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;  

7. LAATTIJDIGE OF NIET-BETALING

7.1. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is koper van rechtswege in verzuim.  Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met verwijlintresten aan een intrestvoet van 10% op jaarbasis en met een forfaitaire schadeloosstelling gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 150 euro;

7.2. BureauModus BV behoudt zijn recht om zijn werkelijk geleden schade aan te tonen en een volledige vergoeding daarvoor te vorderen.  Ten laste van de Koper komen dan ook alle (buiten-)gerechtelijke kosten vaan welke aard dan ook, die BureauModus BV als gevolg van de niet-nakoming van de betalingsverbintenis van de kopert heeft moeten maken.

7.3. Elke vertraging bij de betaling van de bedragen verschuldigd aan BureauModus BV, geeft hem daarenboven het recht om, zonder nadere motivering, zijn prestaties geheel of gedeeltelijk op te schorten tot aan ontvangst van de betaling of te beëindigen. Dit alles gebeurt op basis van een eenvoudig schrijven aan de Klant, verzonden per e-mail. BureauModus BV  neemt in dat geval geen enkele aansprakelijkheid op voor een eventueel nadeel dat de Koper door de opschorting of beëindiging van prestaties zou komen te ondervinden en de Koper zal ter zake geen vordering op BureauModus BV hebben.

7.4. In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, aanvraag of toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling van koper, dood van koper, overdracht of staking van de onderneming van koper, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van koper zijn de vorderingen van BV BureauModus op koper onmiddellijk opeisbaar;

7.5. Het verzoek om aan een derde te factureren moet bij de prijsaanvraag of de orderbevestiging uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld worden. Elke Klant die een bestelling plaatst met het verzoek om deze aan een derde partij te factureren, is en blijft zelf en persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling van deze factuur, zelfs indien de leverancier zich met deze wijze van facturatie akkoord verklaard heeft, behalve in de gevallen waarin de derde partij de bestelbon mee heeft ondertekend.

8. KLACHTEN, KLACHTTERMIJN

8.1. BV BureauModus garandeert dat de producten in overeenstemming zijn met de aan de Koper verstrekte specificaties en eigenschappen.

8.2. De Koper stelt BV BureauModus binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst van de goederen, op de hoogte van een klacht. Door contact op te nemen via mail, info@bureaumodus.be.

8.3. Elk protest van een factuur dient met een aangetekend schrijven te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum.  De Koper moet het protest uitgebreid schriftelijk motiveren.

8.4. Gebrek aan protest binnen de termijn van 7 kalenderdagen zal onherroepelijk aanvaard worden als aanvaarding van de daarmee overeenstemmende prestaties en de aanrekening daarvan. Eerder onvoorwaardelijke betaalde facturen kunnen niet opnieuw in twijfel getrokken of geprotesteerd worden.

8.5. De navolgende situaties kunnen geen aanleiding geven tot enige klacht: - afwijkingen in kleur, gewicht en maat van minder dan 10 %; - natuurlijke kleuren, lijnen, bobbels, deuken en haarscheuren in hout; - de in de catalogus/aanbieding/prijslijst vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten.

8.6. Indien een klacht gegrond is, zal BV BureauModus het geleverde vervangen, tenzij dit inmiddels voor koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. BV BureauModus is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van de in artikel “Aansprakelijkheid” bepaalde.

9. ANNULERING

9.1. Indien koper, nadat een overeenkomst met BV BureauModus tot stand is gekomen en voordat BV BureauModus aan koper heeft geleverd, deze wenst te annuleren, wordt 20% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij koper in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst, steeds met een minimum van 250 EUR;

9.2. BV BureauModus behoudt evenwel te allen tijde zijn recht om zijn werkelijk geleden schade aan te tonen en een volledige vergoeding daarvoor te vorderen.

9.3. Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden;

9.4. Zaken die niet direct na het sluiten van de overeenkomst geleverd kunnen worden, worden automatisch in backorder gezet. Indien deze zaken niet binnen twee maanden na de overeengekomen leverdatum leverbaar zijn, ontvangt koper van BV BureauModus uiterlijk 3 weken na ontvangst van de bestelling het sluiten van de overeenkomst hierover bericht. Koper kan in dat geval kosteloos de bestelling annuleren. Indien koper reeds het artikel aan BV BureauModus heeft betaald, wordt voor terugbetaling aan koper zorggedragen.

9.5. In het kader van de consumentenwetgeving heeft de Klant die onder het toepassingsgebied van de consumentenwetgeving valt een wettelijk voorzien retourrecht, zoals beschreven onder artikel 3.1. van deze voorwaarden. Dit artikel moet daar samen mee gelezen worden

10. GARANTIE

10.1. Met betrekking tot fabricagefouten verleent BV BureauModus, een en ander ter beoordeling van de fabrikant, aan de koper, met betrekking tot nieuw meubilair: - 100% garantie, binnen 2 jaar na levering aan de koper. De wettelijke regeling vindt zijn oorsprong in een Europese richtlijn van 1999 (1999/44/EG). Die werd omgezet in Belgische wetgeving (wet van 1 september 2004) en is opgenomen in het burgerlijk wetboek (art. 1649bis-1649octies).

10.2. Deze garantie is beperkt tot: - fabricagefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van slijtage, oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik, onderhoud, opslag of vervoer; - leveringen aan kopers binnen de EU; - de garantie die door de fabrikant wordt gegeven; - tot herstel of vervanging van de zaak.

10.3. Deze garantie vervalt: - bij bewerkingen, wijzigingen, montage, veranderingen of reparatie door een derde aan of van het geleverde; - bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven in de gebruiksaanwijzing; - bij niet naleving van de gebruiksaanwijzingen; - bij slecht onderhoud.

10.4. In prijs gereduceerde zaken vallen buiten de garantie;

10.5. Op tweedehandse zaken wordt geen garantie gegeven;

10.6. De fabrikant zal een garantieclaim beoordelen. Wanneer de fabrikant een garantieclaim afwijst is BV BureauModus daaraan gehouden en is BV BureauModus niets aan koper verschuldigd, tenzij BV BureauModus anders met koper overeenkomt;

10.7. Zolang koper niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1. De totale aansprakelijkheid van BV BureauModus wordt te allen tijde beperkt tot vijftig (50)% van de factuurwaarde van het betreffende product en per schadegeval, tenzij in geval van bedrog, intentionele fout of grove schuld.

11.2. BV BureauModus zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor overmacht (zoals problemen bij de fabrikant), voor defecten of schade veroorzaakt door normale slijtage, opzettelijke of onopzettelijke veranderingen toegebracht aan het product, niet-zorgvuldig gebruik of gebruik voor doeleinden waarvoor het product niet is bestemd.

11.3. BureauModus BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

11.4. BureauModus BV is nimmer aansprakelijk voor de samenstelling van de verkochte zaken;

11.5. Koper vrijwaart BureauModus BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan koper toerekenbaar is;

11.6. Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de gebruiksaanwijzing of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, is BureauModus BV nimmer aansprakelijk;

11.7. BureauModus BV is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen of bij wet verboden stoffen op of in het geleverde indien zij hiervan niet op de hoogte was ten tijde van de levering;

11.8. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is BureauModus BV nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij BureauModus BV bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij BureauModus BV steeds de bedoeling van koper als leidraad en uitgangspunt neemt;

11.9. Koper dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor zij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan koper BureauModus BV niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schaden;

11.10.Voor zover BureauModus BV voor de levering van de goederen afhankelijk is van de medewerking, diensten of leveringen van derden, waaronder hulppersonen of leveranciers, kan zij op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiend uit gebeurlijke vertragingen of hun licht(st)e, herhaaldelijke fout, dan wel het niet-uitvoeren van een van de voornaamste verbintenissen wegens overmacht in hoofde van deze hulppersoon of leverancier. Hetzelfde geldt voor de afname van producten van derden.

11.11. De koper is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van diens inloggegevens voor de webshop. BureauModus BV gaat er immers van uit dat de handelingen die worden gesteld met een account van een welbepaalde koper handelingen zijn dewelke door de betrokken koper zelf worden verricht. BureauModus BV treft dan ook geen aansprakelijkheid, en is er niet toe gehouden om eventuele schadegevallen te vergoeden, ingeval er handelingen worden verricht met een account dewelke buiten weten om van de desbetreffende koper zijn gerealiseerd door toedoen van diefstal van identiteit, diefstal van de gebruikersnaam, diefstal van het wachtwoord of het hacken van het account van de kope

11.12. BureauModus BV garandeert niet dat de online-webshop te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is voor de koper.

11.13. BureauModus BV is niet aansprakelijk voor schade dewelke voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de online-webshop door derden.

 11.14. Eventuele verwijzingen (hyperlinks) naar andere websites en/of online-webshops houdt geen aanbeveling of garantie in met betrekking tot deze andere websites en/of online-webshops, en dit onder meer voor wat betreft de juistheid en volledigheid van de inhoud, de beschikbaarheid en het virusvrij zijn van de websites en/of online-webshops. Aangezien dergelijke websites en/of online-webshops niet onder controle van BureauModus BV staan, draagt BureauModus BV geen verantwoordelijk voor het gebruik van deze websites en/of online-webshops. Dergelijk gebruik gebeurt volledig op eigen risico van de koper.

11.15. Voor wat de beveiliging van de gegevens betreft, neemt BureauModus BV alle zorg in acht dewelke redelijkerwijze van haar kan worden verwacht, zonder hierbij evenwel een resultaatsverbintenis aan te gaan.

12. OVERMACHT

12.1. Ingeval BureauModus BV de overeenkomst tijdelijk niet (volledig) kan uitvoeren ten gevolge van bijvoorbeeld (maar niet limitatief) overmacht, staking, lock-down, brand, rellen, ziekte of om het even welk evenement waarover BureauModus BV geen controle heeft, geeft dit de Koper geen recht op schadevergoeding lastens BureauModus BV, noch op ontbinding van de overeenkomst lastens BureauModus BV.

12.2. Ingeval BureauModus BV de overeenkomst definitief niet (volledig) kan uitvoeren ten gevolge van bijvoorbeeld (maar niet limitatief) overmacht, staking, lock-down, brand, rellen, ziekte of om het even welk evenement waarover BureauModus BV geen controle heeft, behoudt hij zich het recht voor om de overeenkomst met de Klant te beëindigen zonder daarvoor enige schadevergoeding aan de Kopert verschuldigd te zijn.

13. AUTEURSRECHTEN

13.1. BureauModus BV behoudt de auteursrechten en alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door BureauModus BV uitgewerkte ideeën, de logo’s, de lay-out, de iconen, afbeeldingen, digitale downloads, teksten en software. Niets in deze algemene voorwaarden is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen aan de klant.

BureauModus BV verleent aan de klant bij het gebruik van de webshop een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om van de online-webshop gebruik te maken.

Het is de klant verboden om zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van BureauModus BV enige software van of verbonden aan de online-webshop te decompileren.

Het is de klant ten strengste verboden om de foto’s en andere door intellectuele rechten (van BureauModus BV of derden) beschermde elementen die op de website of webshop worden vermeld na te maken, aan te wenden voor eigen gebruik of te reproduceren zonder schriftelijke toestemming hierover vanwege BureauModus BV.

13.3. Indien de klant een inbreuk pleegt op bovenstaande clausules aangaande de intellectuele eigendomsrechten, is BureauModus BV gerechtigd op een schadevergoeding van 2.000,00 EUR, dewelke vermeerderd dient te worden met 500,00 EUR per dag zolang de inbreuk duurt, behoudens indien BureauModus BV kan aantonen dat de werkelijk geleden schade groter is.

14. AUTHENTIEKE VERSIE

14.1. Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.

15. GESCHILLEN

15.1. De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van BureauModus BV is bij uitsluiting bevoegd van de geschillen tussen partijen kennis te nemen. Niettemin heeft BureauModus BV het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

16. PRIVACY

16.1. BureauModus BV verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens van de Klant exclusief aan te wenden in het kader van de tussen hen gesloten overeenkomst. BureauModus BV behandelt de persoonsgegevens van de Klant met de grootste zorg en discretie en maakt ze in geen geval over aan een derde partij, behoudens schriftelijke toestemming van de Klant. Conform de Privacywet van 08/12/1992 en de toepasselijke GDPR-regelgeving heeft de Klant op elk moment recht op toegang, aanpassing, verbetering en verwijdering van zijn persoonsgegevens. Hierbij verwijzen we naar ons privacy beleid.

17. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN WEBSHOP

17.1. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de terbeschikkingstelling van de online-webshop, de gebruik name hiervan en de uitvoering van de bestelling een inspanningsverbintenis uitmaken. Geringe wijzigingen aan de online-webshop, dewelke geen afbreuk doen aan de kwaliteit ervan, zijn toegestaan.

17.2. BureauModus BV ziet toe op een nauwkeurige productomschrijving. In geval van ernstige afwijking tussen de goederen en de beschrijving en/of weergave ervan, meldt BureauModus BV dit onverwijld aan de koper en behoudt BureauModus BV zich het recht voor af te zien van uitvoering van de bestelling mits restitutie van het reeds betaalde. BureauModus BV is slechts gehouden tot een middelenverbintenis voor wat de juistheid en/of volledigheid van de aangeboden informatie op de online-webshop betreft en draagt geen aansprakelijkheid voor materiële vergissingen zoals typfouten of fouten in de prijszetting.

17.3.Tijdens het gebruik van de online-webshop kan de koper een account aanmaken volgens de daartoe aangegeven wijze. De koper is zelf verantwoordelijk voor de correctheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de gegevens dewelke hij/zij verstrekt voor het aanmaken van het account en  voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. De gegevens die de koper tijdens het registratieproces verstrekt, zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy van BureauModus BV;

17.4. De koper erkent het belang van het aanleveren van de nodige gegevens daar deze noodzakelijk zijn voor het aanmaken van een account op de online-webshop en BureauModus BV diens dienstverlening hierop baseert. Onder door de koper aan te leveren gegevens wordt onder meer, doch niet beperkt, verstaan: naam, voornaam, (leverings-)adres, e-mail, betalingsgegevens.

17.5. De koper is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van diens inloggegevens, zijnde diens gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord BureauModus BV mag er bijgevolg van uitgaan dat de klant ook daadwerkelijk degene is die een account heeft aangemaakt en gebruik maakt van de online-webshop. Zodra de klant weet of reden heeft te vermoeden dat diens inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de klant dit per kerende aan BureauModus BV melden.

17.6. De koper verbindt er zich toe om de online-webshop naar best vermogen te gebruiken, zoals een zorgvuldige en goede huisvader dit zou doen. De koper dient dan ook bij het gebruik van de online-webshop de Belgische en andere toepasselijke wet- of regelgeving in acht te nemen.

17.7. BureauModus BV behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of inloggegevens te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de online-webshop BureauModus BV is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te zijn jegens de koper, de inhoud en het functioneren van de online-webshop te veranderen, te onderbreken, stop te zetten, (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken indien zulks volgens haar noodzakelijk is.

De koper dient over een adequate en recente antivirus, antispyware- en firewallbescherming op zijn computersystemen te beschikken. Indien de systemen van BureauModus BV of van haar andere klanten schade zouden lijden door uitwisseling van virussen of andere schadelijke bestanden door toedoen van de koper, is de deze laatste hiervoor integraal en onbeperkt aansprakelijk ten aanzien van BureauModus BV. De klant vrijwaart BureauModus BV in hoofdsom, kosten en interesten voor eventuele aanspraken van derden die hierdoor schade (beweren) geleden (te) hebben.

BureauModus BV heeft het recht om eenzijdig en zonder voorafgaande ingebrekestelling de klant de toegang tot de online-webshop te ontzeggen en/of het account van de klant al dan niet tijdelijk te schorsen of permanent te verwijderen, in het bijzonder in de gevallen waarbij de klant zich op generlei wijze houdt aan onderhavige algemene voorwaarden.

17. SLOTVOORWAARDEN

17.1. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

17.2. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden worden exclusief beheerst en moeten geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgische recht, met uitzondering van het Weens Koopverdrag.

+ Toon meer
- Toon minder